Kategoria: Postawy wobec śmierci

WIARA W SĄD DUSZ

Wiara w sąd dusz po śmierci wystąpiła w dwu skrajnie odległych w czasie i przestrzeni miejscach (niezależnie oczywiście od współczesnego „zniesie­nia odległości”). Wiara ta pojawiła się w Egipcie prawdopodobnie już w epoce Starego Państwa w trzecim tysiącleciu p.n.e., jak również w północ­no-wschodnim Iranie w dorzeczu rzeki Oksos i Jaksartes około VII i VI w. p.n.e. za życia proroka Za­ratustry, który głosił ją w tym regionie. Nie roz­porządzamy dowodami, które by wskazywały, że te dwa wierzenia na temat przeznaczenia duszy po śmierci do nieba albo piekła występujące zarówno w Egipcie, jak i w Iranie mają wspólne źródło hi­storyczne.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

JEDNA WSPÓLNA CECHA

Warto jednakże podkreślić, że mają one jeszcze jedną wspólną cechę. Sędzia dusz zmar­łych, w wierzeniach Egipcjan — Ozyrys, i sędzia dusz w religii Persów — Ahura-Mazda, jest w każ­dym przypadku dobrym bogiem, który zwyciężył albo zwycięży w ciężkiej walce z bogiem zła albo ze złym demonem. Ozyrys, po pierwszej klęsce, zwycięża ostatecznie swojego złego brata i prze­ciwnika Seta dzięki dzielności swego syna Horusa i przywiązaniu swej siostry i zarazem żony Izydy. Ahura-Mazda odniesie zwycięstwo nad swoim prze­ciwnikiem, bogiem zła Arymanem.Należy przypuszczać, że wiara starożytnych Egi­pcjan w sąd nad duszami zmarłych w celu roz­strzygnięcia, czy wysłać je do nieba, czy do piekła, dała początek wierzeniom w świecie greckim epoki helleńskiej.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

SĘDZIA ZMARŁYCH DUSZ

Stało się to prawdopodobnie za sprawą spuścizny wpływów greckich na Krecie w epoce minojskiej. Ozyrys jako sędzia dusz zmarłych, miał swego odpowiednika w mitologii kreteńskiej w Ra- damantysie. W Egipcie „teksty sarkofagów” na uży­tek obrzędów pogrzebowych faraonów w okresie Starego Państwa i późniejsza Księga Umarłych przeznaczone dla szerszego ogółu, są zbiorem for­muł, zaklęć i wskazówek, które miały pomagać du­szom zmarłych, by pomyślnie dotarły do’Szczęśliwego końca, nie wpadając w pułapki, potrzaski i inne przeszkody, które będą czyhały na nie w ich trud­nej i niebezpiecznej drodze. Treść tabliczek orfic­kich jest podobna i miała służyć temu samemu ce­lowi.

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!

W OBU WYPADKACH

W obu wypadkach chodzi o wskazówki prak­tyczne, a nie o instrukcje moralne, oczyszczenie zaś ogranicza się do oczyszczenia rytualnego, a nie etycznego. W okresie przedchrześcijańskim greckie wyobrażenie piekła obejmuje cztery postacie po­tępionych: Tityosa, Syzyfa, Tantala i Iksjona, któ­rzy cierpią nie kończące się tortury. Malowidła ścienne w grobowcach etruskich ukazują, że grec­kie wyobrażenia piekła wywarły duży wpływ na Etrusków. Może też nie jest zbyt fantastyczne przypuszczenie, że w opisach tortur potępionych w chrześcijańskim piekle średniowiecznego chrze­ścijańskiego poety Dantego obok elementu chrze­ścijańskiego występuje element etruski (zachowa­ny w folklorze toskańskim).

Witam na moim serwisie! Jestem lekarzem specjalistą w jednym z Łódzkich szpitali. Medycyna pasjonowała mnie od dziecka, już jako 10 letni chłopiec postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Bloga prowadzę aby mieć bliższy kontakt z pacjentami, zamieszczam tutaj wiele przydatnych w leczeniu informacji. zapraszam do czytania!